Obchodní podmínky

Společnosti
BeerBreaks.com, s.r.o.
se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 142 35 561
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 361558
ke smlouvě o obchodním zastoupení

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti BeerBreaks.com, s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 142 35 561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 361558 (dále jen „obchodní zástupce“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o obchodním zastoupení (dále jen „ smlouva o obchodním zastoupení“) uzavíranou mezi obchodním zástupcem a jinou fyzickou či právnickou osobou jako zastoupeným (dále jen „zastoupený“) při jejich podnikatelské činnosti.

  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o obchodním zastoupení. Odchylná ujednání ve smlouvě o obchodním zastoupení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o obchodním zastoupení.

 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

  1. Webovou stránkou se rozumí webová prezentace obchodního zástupce umístěná na internetové adrese www.beerbreaks.com.

  2. Objednatelem se rozumí třetí osoba, jež je uživatelem webové stránky.

  3. Zprostředkovávanou smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi zastoupeným a objednatelem ohledně poskytnutí služby v oblasti cestovního ruchu (v podobě exkurse, prohlídky, organizovaného výletu či jiného zážitku) (dále jen „zážitek“) zastoupeným objednateli.

 3. OBSAH SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

  1. Obchodní zástupce se smlouvou o obchodním zastoupení jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet prostřednictvím webové stránky činnost směřující k uzavírání zprostředkovávaných smluv, přičemž zastoupený se smlouvou o obchodním zastoupení zavazuje za to platit obchodnímu zástupci provizi stanovenou ve smlouvě o obchodním zastoupení, a to v souladu s čl. 8 obchodních podmínek.

  2. Obchodní zástupce se zavazuje vyvíjet činnost ze smlouvy o obchodním zastoupení bez územního omezení. Zastoupený bere na vědomí, že webové stránky jsou dostupné v prostředí internetu (tedy bez územního omezení).

  3. Obchodní zastoupení je sjednáno jako nevýhradní. Obchodní zástupce je oprávněn vykonávat činnost, ke které se dle smlouvy o obchodním zastoupení zavázal vůči zastoupenému i pro jiné osoby a je oprávněn uzavírat obchody, jež jsou předmětem obchodního zastoupení dle smlouvy o obchodním zastoupení, na vlastní účet nebo účet jiné osoby.

  4. Obchodní zástupce je oprávněn za zastoupeného od třetích osob (objednatelů) přijímat (inkasovat) finanční plnění poskytované těmito třetími osobami jako cenu zážitku (čl. 4.4).

  5. Zastoupený prohlašuje a zavazuje se, že má všechna veřejnoprávní oprávnění nezbytná k nabízení a realizaci zážitku.

 4. INFORMACE NA WEBOVÉ STRÁNCE A NABÍDKA ZASTOUPENÉHO

  1. Na základě neformálních ujednání mezi obchodním zástupcem a zastoupeným bude dohodnuto, jaké zážitky a za jaké ceny se budou zobrazovat na webové stránce (dále jen „nabídka“).

  2. Zastoupený bere na vědomí, že aktuálnost a správnost nabídky zobrazované na webové stránce se odvíjí od aktuálnosti informací poskytovaných zastoupeným obchodnímu zástupci. Zastoupený se tak zavazuje neprodleně informovat obchodního zástupce, pokud zastoupený zjistí nebo měl zjistit, že není schopen splnit některý ze závazků uvedených v nabídce, a to nejpozději do 24 hodin od takovéto skutečnosti.

  3. Poskytování aktuálních informací za účelem jejich zobrazení na webové stránce ze strany zastoupeného může být zajišťováno prostřednictvím html feedu zastoupeného, prostřednictvím zpráv elektronické pošty zasílaných na adresu obchodního zástupce nebo prostřednictvím administračního rozhraní webové stránky, ke kterému bude umožněn zastoupenému přístup. Práva a povinnosti smluvních stran při zřízení a využívání přístupu do administračního rozhraní webové stránky může upravit zvláštní ujednání smluvních stran.

  4. Pro vyloučení všech pochybností si smluvní strany smluvily, že informace o cenách zážitku zobrazovaného na webové stránce jsou konečné, a to včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a dalších poplatků či daní, tedy že cena zážitku zahrnuje všechny náklady či poplatky zastoupeného nutné ke splnění závazků zastoupeného ze zprostředkovávané smlouvy, a to včetně provize obchodního zástupce dle smlouvy o obchodním zastoupení (dále jen „cena zážitku“).

  5. Zastoupený odpovídá za soulad všech informací a podkladů poskytnutých či označených obchodnímu zástupci zastoupeným, za účelem, aby byly umístěny v nabídce na webové stránce (dále jen „podklady“), s obecně závaznými právními předpisy.

  6. V případě, že v souvislosti s podklady bude vůči obchodnímu zástupci uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se zastoupený předat obchodnímu zástupci bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací obsažených v podkladech byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany nebo práva na ochranu osobnosti, zavazuje se zastoupený hradit obchodnímu zástupci veškeré účelně vynaložené náklady, které obchodnímu zástupci v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

  7. Obchodní zástupce je oprávněn odstranit všechny podklady z webové stránky v případě, že:

   1. vyjde najevo, že tyto podklady jsou v rozporu se smlouvou o obchodním zastoupení (včetně obchodních podmínek) nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

   2. bude v souvislosti s podklady vůči obchodnímu zástupci uplatňovat práva jakákoli třetí osoba.

 5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  1. V případě, že zastoupený poskytne obchodnímu zástupci podklady (za účelem, aby byly umístěny na webové stránce), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „ chráněné dílo“), uděluje zastoupený obchodnímu zástupci bezúplatně oprávnění k výkonu práva chráněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

  2. Licence k chráněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování chráněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Obchodní zástupce může oprávnění tvořící součást licence k chráněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence). Obchodní zástupce je oprávněn licenci k chráněnému dílu postoupit třetí osobě. Obchodní zástupce nabývá licenci k chráněnému dílu okamžikem jeho zpřístupnění zastoupeným. Licence k chráněnému dílu je poskytnuta bez časového omezení. Obchodní zástupce není povinen licenci k chráněnému dílu využít.

  3. Obchodní zástupce je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování chráněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn chráněného díla provedených obchodním zástupcem (třetími osobami pověřenými obchodním zástupcem) je obchodnímu zástupci poskytnuta licence i k takto změněnému chráněnému dílu. Obchodní zástupce je oprávněn uvádět chráněné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné chráněné dílo, je obchodní zástupce oprávněn k jeho zveřejnění.

  4. Ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.3 obchodních podmínek ohledně oprávnění obchodního zástupce se použijí přiměřeně i na ty případy, kdy podklady nepodléhají ochraně autorským právem či právem na ochranu osobnosti.

 6. ZPROSTŘEDKOVÁVANÁ SMLOUVA A DALŠÍ POVINNOSTI ZASTOUPENÉHO

  1. Zastoupený je povinen vždy nejpozději do 24 hod. od dojití návrhu objednatele na uzavření zprostředkovávané smlouvy obchodnímu zástupci (dále jen „objednávka“) v administračním rozhraní webové stránky tento návrh na uzavření zprostředkovávané smlouvy akceptovat či neakceptovat. Marné uplynutí této lhůty znamená, že objednávka nebyla zastoupeným akceptována. Zastoupený bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může objednávku kdykoliv před její akceptací zastoupeným odvolat.

  2. Zastoupený musí s objednatelem uzavřít zprostředkovávanou smlouvu s takovou cenou zážitku, jež byla v době uzavření zprostředkovávané smlouvy zobrazována na webové stránce. Obsah zprostředkovávané smlouvy musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  3. Zastoupený bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může od zprostředkovávané smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. K takovému odstoupení od zprostředkovávané smlouvy objednatelem může dojít nejpozději do 24 hodin před plánovaným začátkem zážitku.

  4. Zastoupený je povinen dodržovat řádně všechny své smluvní závazky vůči objednateli vyplývající ze zprostředkovávané smlouvy a povinnosti vyplývající pro zastoupeného z obecně závazných právních předpisů, včetně povinností zastoupeného souvisejících s úhradou ceny zážitku objednatelem (vystavení příslušných potvrzení a dokladů o platbě). Zastoupený je povinen informovat obchodního zástupce bez zbytečného odkladu o tom, že nesplnil některou svou povinnost vůči objednateli, zejména je zastoupený povinen neprodleně informovat obchodního zástupce o tom, že došlo ke zrušení konání zážitku a o dalších okolnostech spojených s konáním takového zážitku (náhradní termín konání zážitku, změna charakteru zážitku apod.).

  5. Zastoupený bere na vědomí, že v důsledku jeho protiprávního jednání může vzniknout újma také obchodnímu zástupci, přičemž může být narušena dobrá pověst obchodního zástupce či dobrá pověst webové stránky. Zastoupený odpovídá obchodnímu zástupci za takto vzniklou újmu, přičemž se zastoupený zavazuje uhradit obchodnímu zástupci také veškeré účelně vynaložené náklady související s vymáháním takové újmy vůči zastoupenému. Práva obchodního zástupce vyplývající z obecně závazných právních předpisů nejsou tímto dotčena.

  6. Obchodní zástupce je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění povinností zastoupeného vůči objednateli (zejména povinností vyplývajících ze zprostředkovávané smlouvy), přičemž zastoupený se zavazuje mu k tomu poskytnout veškerou součinnost.

  7. Zastoupený bere na vědomí, že obchodní zástupce neodpovídá za plnění závazků objednatelem.

  8. Není-li obecně závaznými právními předpisy dovoleno jinak, ke změně smluvních závazků vůči objednateli vyplývající ze zprostředkovávané smlouvy může dojít pouze se souhlasem obou stran (zastoupeného a objednatele).

  9. TZastoupený je povinen jednat vůči obchodnímu zástupci poctivě, v dobré víře, sdělovat obchodnímu zástupci včas všechny skutečnosti podstatné pro sjednávání zprostředkovávaných smluv a informace potřebné k řádnému plnění této smlouvy obchodním zástupcem.

  10. Zastoupený je povinen poskytovat obchodnímu zástupci všechny nezbytné podklady, které se vztahují k předmětu jeho činnosti podle smlouvy o obchodním zastoupení.

 7. DALŠÍ POVINNOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

  1. Obchodní zástupce je povinen při vykonávání činnosti podle smlouvy o obchodním zastoupení postupovat s obvyklou péčí a dbát zájmů zastoupeného.

  2. Veškeré nároky ze zprostředkovávané smlouvy uplatňuje objednatel přímo vůči zastoupenému, přičemž o tomto je obchodní zástupce povinen objednatele případně informovat. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 9 obchodních podmínek.

  3. Obchodní zástupce je povinen pro potřebu zastoupeného uschovat doklady, jež nabyl v souvislosti se svou činností dle smlouvy o obchodním zastoupení, a to po dobu, po kterou tyto doklady mohou být významné pro ochranu zájmů zastoupeného.

 8. PROVIZE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Zastoupený se smlouvou o obchodním zastoupení zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi, a to konkrétně provizi z ceny zážitku (čl. 4.4) objednaného prostřednictvím webové stránky či z ceny zážitku objednaného u obchodního zástupce jiným způsobem.

  2. Obchodnímu zástupci náleží provize v procentuální výši stanovené ve smlouvě o obchodním zastoupení.

  3. Právo na provizi vzniká obchodnímu zástupci v okamžiku uhrazení ceny zážitku či její části objednatelem. Není-li smluveno jinak, právo na provizi obchodního zástupce nezaniká, došlo-li k zániku zprostředkovávané smlouvy.

  4. Obchodní zástupce není plátcem DPH. Provize obchodního zástupce se počítá ze zaplacené částky.

  5. Cena zážitku (čl. 4.4) je placena objednatelem přímo na účet obchodního zástupce. Aniž by bylo dotčeno ustanovení čl. 8.6 obchodních podmínek, k proplacení ceny zážitku zastoupenému (po odečtení provize obchodního zástupce) dojde bezhotovostně na účet zastoupeného uvedený v záhlaví smlouvy o obchodním zastoupení, a to:

   1. procentuální část z ceny zážitku uvedené ve smlouvě o obchodním zastoupení po řádném splnění zprostředkovávané smlouvy zastoupeným, ke které se platba vztahuje;

   Součet všech cen zážitků, které mají být zastoupenému uhrazeny podle čl. 8.5 obchodních podmínek, bude placen zastoupenému měsíčně, a to vždy nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení kalendářního měsíce, za který je součet cen zážitků zastoupenému obchodním zástupcem hrazen.

  6. Ohledně všech plateb prováděných na základě této smlouvy si smluvní strany bez zbytečného odkladu doručí účetní doklady.

  7. Není-li výslovně smluveno jinak, nemá obchodní zástupce právo na úhradu nákladů spojených s činností podle smlouvy o obchodním zastoupení.

 9. NÁROKY OBJEDNATELŮ VŮČI ZASTOUPENÉMU

  1. V případě, že dojde ke zrušení zprostředkovávané smlouvy, přičemž zastoupený bude povinen objednateli vrátit cenu zážitku, jehož objednání bylo zajištěno obchodním zástupcem dle smlouvy o obchodním zastoupení, bude vrácení ceny zážitku objednateli realizováno prostřednictvím obchodního zástupce, nedohodne-li se zastoupený s objednatelem jinak. V případě, že cena zážitku již byla zcela či částečně vyplacena zastoupenému (čl. 8.5), je zastoupený povinen zaslat dlužnou částku až do výše ceny zážitku neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů, zpět obchodnímu zástupci, který ji bezhotovostně vyplatí objednateli nebo poskytne objednateli jinou výhodu (kredit). Za vyplácení ceny zážitku zpět objednateli náleží obchodnímu zástupci odměna ve výši 15 % z ceny každého zážitku, jehož cena byla vrácena objednateli.

  2. Pro vypořádání nároků objednatele vůči zastoupenému je obchodní zástupce oprávněn využít (či započíst) peněžní prostředky, které by měly být zastoupenému vyplaceny dle čl. 8.5 obchodních podmínek.

 10. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1150

  1. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „ nařízení 2019/1150“) uvádí obchodní zástupce následující informace.

  2. Obchodní zástupce nevyužívá žádné dodatečné distribuční kanály či potenciální přidružené programy, jejichž prostřednictvím by obchodní zástupce uváděl na trh služby nabízené zastoupeným. Obchodní zástupce nenabízí spotřebitelům žádné doplňkové zboží či služby ve smyslu čl. 6 nařízení 2019/1150.

  3. Dopady obchodních podmínek na práva duševního vlastnictví zastoupeného a jejich kontrolu nad těmito právy upravuje čl. 5 obchodních podmínek. Právo výkonu majetkových autorských práv k chráněným dílům není smlouvou o obchodním zastoupení dotčeno.

  4. Hlavní parametry určující pořadí nabídek zastoupeného a ostatních podnikatelů na webové stránce a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů v porovnání s ostatními parametry jsou následující: uvedení podle země a typu zážitku.

  5. Obchodní zástupce nenabízí možnost ovlivnění pořadí nabídek zastoupeného a ostatních podnikatelů za přímou nebo nepřímou úplatu.

  6. Obchodní zástupce sám nebo jakýkoli z podnikatelských uživatelů ovládaných obchodním zástupcem nenabízí prostřednictvím webové stránky takové služby, jaké nabízí zastoupený, a nedochází tak k žádnému rozdílnému zacházení ve smyslu čl. 7 nařízení 2019/1150.

  7. Zastoupený nebude mít přístup k informacím poskytnutým nebo vygenerovaným zastoupeným, které obchodní zástupce uchovává po ukončení smlouvy o obchodním zastoupení. Zastoupený nemá přístup k žádným osobním či jiným údajům, jež uživatelé (objednatelé) poskytují pro účely používání služby nebo které jsou generovány při poskytování těchto služeb, a to kromě identifikačních údajů objednatelů poskytovaných zastoupenému za účelem plnění zprostředkovávané smlouvy.

  8. Obchodní zástupce má přístup k osobním či jiným údajům, jež uživatelé poskytují pro účely používání služby nebo které jsou generovány při poskytování služby. Konkrétně má obchodní zástupce přístup k následujícím kategoriím těchto údajů a za následujících podmínek: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon. Údaje podle předchozí věty nejsou sdíleny třetím osobám, neboť to není nezbytné pro fungování webové stránky.

  9. Obchodní zástupce neomezuje možnost zastoupeného nabízet stejné informace či služby spotřebitelům (objednatelům) za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím webové stránky

 11. OCHRANA INFORMACÍ

  1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné všechny informace o ekonomických a právních podmínkách smlouvy o obchodním zastoupení (dále jen jako „důvěrné informace“).

  2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup. Důvěrné informace mohou být poskytnuty poradcům smluvních stran vázaných povinností mlčenlivosti.

  3. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které jsou veřejně známé nebo které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

  4. Ustanovení tohoto článku (tj. celého čl. 11 obchodních podmínek) nejsou dotčena případným ukončením účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve tři (3) roky po ukončení účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení.

 12. TRVÁNÍ SMLOUVY O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

  1. Smlouva o obchodním zastoupení nabývá účinnosti uzavřením a je uzavřena na dobu neurčitou.

  2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu o obchodním zastoupení písemně vypovědět, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Povinnosti obchodního zástupce stanovené nařízením 2019/1150 nejsou tímto dotčeny.

  3. V případě, že zastoupený poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o obchodním zastoupení (včetně obchodních podmínek), ze zprostředkovávané smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, může obchodní zástupce smlouvu o obchodním zastoupení vypovědět, a to za podmínek stanovených nařízením 2019/1150. Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení zastoupenému, a to na adresu zastoupeného. Není-li smluveno nebo stanoveno nařízením 2019/1150 jinak, zaniká smlouva o obchodním zastoupení okamžikem účinnosti této výpovědi.

  4. Obchodní zástupce je oprávněn smlouvu o obchodním zastoupení vypovědět také v případě úpadku zastoupeného, v případě vstupu zastoupeného do likvidace, nebo pokud zastoupený opakovaně s obchodním zástupcem nekomunikuje a to za podmínek stanovených nařízením 2019/1150. Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení zastoupenému, a to na adresu zastoupeného. Není-li smluveno nebo stanoveno nařízením 2019/1150 jinak, zaniká smlouva o obchodním zastoupení okamžikem účinnosti této výpovědi.

  5. Ukončením účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení není dotčena účinnost těch ustanovení smlouvy o obchodním zastoupení (včetně obchodních podmínek), ze kterých vyplývá, že mají přetrvat účinnost smlouvy o obchodním zastoupení. Ukončením účinnosti nejsou dotčena práva smluvních stran související s již uzavřenými zprostředkovávanými smlouvami.

 13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

  1. V souvislosti se smlouvou o obchodním zastoupení může docházet ke zpracování osobních údajů objednatelů či jiných třetích osob. Práva a povinnosti stran ohledně zpracování osobních údajů případně upraví zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy o obchodním zastoupení.

  2. Obchodní zástupce je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno zastoupeného pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).

 15. SANKCE

  1. V případě, že zastoupený poruší některou povinnost stanovenou v čl. 4.2 obchodních podmínek, vzniká obchodnímu zástupci nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- EUR za každé takové porušení.

  2. V případě, že zastoupený poruší některou povinnost stanovenou v čl. 6.4 obchodních podmínek, vzniká obchodnímu zástupci nárok na smluvní pokutu ve výši 100,- EUR za každé takové porušení.

  3. V případě, že zastoupený poruší zprostředkovávanou smlouvu a zároveň nedojde k uskutečnění zážitku, vzniká obchodnímu zástupci nárok na smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny zážitku, který se neuskutečnil.

  4. Ustanoveními čl. 15.1 až čl. 15.3 obchodních podmínek není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

  5. Splatnost smluvní pokuty nastává v den následující po dni, kdy došlo porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

 16. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o obchodním zastoupení musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření smlouvy o obchodním zastoupení. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.

 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Vztah založený smlouvou o obchodním zastoupení se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi obchodním zástupcem a zastoupeným se:

   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

   2. vylučuje použití ustanovení § 1748, § 2434, § 2440 odst. 2, § 2443, § 2491 a § 2508 občanského zákoníku;

   3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

  2. Smluvní strany smluvily pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy o obchodním zastoupení neplatné, neúčinné či se k němu nepřihlíží nebo se takovým stane, nastoupí namísto takového ustanovení jiné, jehož smysl se takovému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.

  4. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zástupce může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude zastoupenému oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o obchodním zastoupení. Změnu obchodních podmínek může objednatel odmítnout a smlouvu o obchodním zastoupení v takovém případě vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc.

  5. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek zastoupeným pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o obchodním zastoupení.